Zasady postępowania

RODO

Zanim skontaktujesz się z nami za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą zasad przetwarzania Twoich danych osobowych:

Wysłanie do nas wiadomości e-mail lub formularza dostępnego na naszej stronie internetowej skutkuje tym, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na zasadach wskazanych w Klauzuli Informacyjnej RODO.

Inspektor Ochrony Danych: ochrona.danych@zoeller.pl

Compliance

Zarówno w relacjach wewnętrznych jak i zewnętrznych z interesariuszami, ZOELLER TECH hołduje uniwersalnym wartościom, promując: uczciwość, pracowitość i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań, jakość i innowacyjność jako cele postawione indywidualnie własnej pracy, otwartą współpracę dla dobra wspólnego, budowanie i utrzymywanie zaufania wśród współpracowników i partnerów biznesowych, a także szacunek, wyrozumiałość i pomoc, bez względu na zajmowane stanowisko czy różnorodność poglądów.


ZOELLER TECH podejmuje dialog z otoczeniem w celu usprawnienia swojego działania oraz promowania sprawiedliwych i wiarygodnych zachowań wobec wszystkich pracowników. Jesteśmy świadomi, że każdy z nas jest odpowiedzialny za spełnienie spisanych standardów, zarówno wobec innych zatrudnionych w ZOELLER TECH, jak również wobec Klientów, Poddostawców i Podwykonawców. Kodeks etyczny jest dla wszystkich pracowników ZOELLER TECH wskazówką jak odpowiedzialnie żyć, pracować oraz zachowywać się wobec poszczególnych grup interesariuszy: Konsumentów, Udziałowców, Dostawców, Klientów i Konkurencji, a także wobec środowiska naturalnego i społeczności krajów, w których prowadzimy działalność. Kodeks wyznacza standardy i wskazówki do tworzenia relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania poniższych zapisów:

Powyższe zasady odzwierciedlają wartości etyczne, jakich ZOELLER TECH chce przestrzegać. Stanowią one wzorzec postępowania w stosunku do Współpracowników, Przełożonych oraz Klientów, Partnerów i społeczności lokalnych, zarówno w relacjach biznesowych, jak i okołobiznesowych.

Jednocześnie informujemy, że Podwykonawcy, jak i Usługodawcy zobowiązani są do przestrzegania CODE OF CONDUCT obowiązującego w MAN Truck & Bus AG.: Man code of conduct suppliers and business partners.

Kodeks Etyczny

Kodeks Etyczny w ZOELLER TECH został utworzony w celu usystematyzowania panujących zasad oraz stworzenia punktu odniesienia w sytuacjach niejasnych, problematycznych. Jego celem jest wzmocnienie transparentności obowiązujących zasad, wymogów oraz oczekiwań. Kodeks Etyczny pełni funkcję profilaktyki. Przeciwdziała nadużyciom, takim jak działania korupcyjne, konflikty interesów, nieprzestrzeganie wewnętrznych wymagań, czy nieprawidłowe wykorzystywanie zasobów firmowych.


Kodeks Etyczny łączy w sobie zasady poszanowania prawa i wszelkich przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności człowieka oraz etycznego zachowania, a tym samym stanowi ramy działania i postępowania w ZOELLER TECH.

Kodeks Etyczny stanowi wzorzec postępowania w stosunku do współpracowników, przełożonych oraz klientów, partnerów i społeczności lokalnych, zarówno w relacjach biznesowych, jak i okołobiznesowych.

Wartości ujęte w Kodeksie Etycznym są drogowskazem do stworzenia nowoczesnej kultury organizacyjnej, w której każdy pracownik ma możliwość identyfikowania się z firmą ZOELLER TECH.

Nasze cele oraz nasze wartości i zasady stanowią fundament kultury ZOELLER TECH, które znajdziesz w Kodeksie Etycznym.

Polityka antykorupcyjna

Zapobieganie i zwalczanie korupcji jest priorytetem Zarządu ZOELLER TECH. W związku z tym, w Firmie obowiązuje POLITYKA ANTYKORUPCYJNA.

Systematyczna analiza ryzyka jest podstawą Polityki Antykorupcyjnej. W celu przeciwdziałania korupcji i eliminacji wszelkich zjawisk korupcyjnych, analiza obejmuje wszystkie obszary działalności ZOELLER TECH.

Kluczowym elementem programu jest proces sprawdzania partnerów biznesowych, identyfikacja potencjalnych zagrożeń oraz podejmowanie działań, mających na celu wyeliminowanie ryzyka korupcji.

Szczególną wagę kładziemy na informowanie i szkolenie naszych pracowników, jak i partnerów biznesowych.

Elementem Polityki Antykorupcyjnej jest system zgłaszania informacji o potencjalnych zagrożeniach i naruszeniach przepisów. System ten pozwala uchronić nas oraz naszych partnerów biznesowych przed naruszeniami. W tym celu został utworzony adres e-mail: antykorupcja@zoeller.pl, na który można wysyłać informacje na temat potencjalnych i/lub rzeczywistych działań korupcyjnych. Ponadto, w siedzibie naszej firmy w Rekowie Górnym na stołówce, została zamontowana skrzynka, do której można wrzucać informacje na temat potencjalnych i/lub rzeczywistych działań korupcyjnych. Oba systemy zapewniają ochronę i poufność osoby zgłaszającej. Dla zapewnienia jeszcze większego komfortu osoby zgłaszającej, Kancelaria Prawna, z którą współpracujemy, uruchomiła adres e-mail: antykorupcja-zoellertech@kpdj.pl, na który także można przesyłać informacje na temat potencjalnych i/lub rzeczywistych działań korupcyjnych.

Informujemy, iż w przypadku braku dowodów czy braku szczegółowych informacji związanych ze zgłoszeniem – jego rozpatrzenie może być utrudnione lub niemożliwe.

W przypadku dokonania zgłoszenia, osoba zgłaszająca ma możliwość wskazania danych osobowych. W takim przypadku ZOELLER TECH Sp. z o.o. będzie Administratorem danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów weryfikacji zgłoszenia, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem korupcji.

Podanie danych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla potrzeb weryfikacji zgłoszenia i prowadzenia postępowania wyjaśniającego, w tym skontaktowania się o ile będzie to niezbędne. Brak podania danych osobowych może w zależności od okoliczności utrudnić lub uniemożliwić realizację weryfikacji zgłoszenia, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem korupcji.

Celem zapoznania się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz o prawach, dotyczących danych prosimy o kliknięcie na link (informacja RODO).

Zasady obowiązującej Polityki Antykorupcyjnej:

Formularz zgłoszenia

potencjalnego i / lub rzeczywistego działania korupcyjnego

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi danych osobowych wprowadzonych do formularza zgłoszenia.    Czy osoba zgłaszająca wyraża zgodę na skontaktowanie się w celu uzyskania informacji związanych ze zgłoszeniem:


    SPRAWDŹ
    OFERTY PRACY
    error: Content is protected !!