Technika Komunalna – dwumiesięcznik branżowy

Publikacja koncentruje się na najnowszych rozwiązaniach technicznych i technologicznych, stosowanych w gospodarce odpadami, recyklingu oraz przy utrzymaniu dróg i zieleni. Każdy numer czasopisma zawiera m.in. fachowe opisy sprzętu oraz maszyn komunalnych, testy oraz prezentacje pojazdów wykorzystywanych do odbioru i transportu nieczystości stałych i płynnych, a także reportaże dotyczące funkcjonowania RIPOK-ów, sortowni, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, złomu itp.

Technika Komunalna 2/2019: „Zamiatarka uliczna FAUN VIAJET 6 – odpowiedź na wysokie wymagania”

 

Zapraszamy do lektury. Czytasz i wiesz więcej na: TK_2_2019